Skip to main content

Cégünkhöz már most sok megkeresés érkezik a Kormány által meghirdetett új támogatás kapcsán, köszönhetően ügyfeleink elégedettségének és bizalmának, melyet ezúton is köszönünk!

Ezzel a bejegyzéssel szeretnénk segítséget  adni azon gyermekes családoknak, akik igénybe szeretnék venni az otthonfelújítási támogatást. Bízunk benne, hogy, rövidített összefoglalónk, mely Kormány 518/2020. (XI. 25.) Korm. Rendelete alapján készült, mankóul szolgálhat a támogatás legfőbb pontjainak gyors áttekintésében. *

Nézzük az elejétől:

Meddig vehető igénybe a támogatás:

Legkésőbb 2022.december.31.

A támogatás egyszeri, azaz 1 alkalommal vehető igénybe.

Ki veheti igénybe:

 • Magyar állampolgár (vagy szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló).
 • TB jogviszonnyal rendelkezik és
 • legalább 1 gyereket vár vagy nevel,
 • azonos lakóhellyel rendelkező házastársak, élettársak együttes igénylőként.

Az igénybevétel feltétele, hogy saját háztartásban lévő gyermeke legyen az igénylőknek, ennek alapján a kérdés, ki számít gyermeknek? Az igénylő

 • magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
 • vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki
 • a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
 • a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy.
 • Kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja.

Milyen  típusú ingatlan felújítására vehető fel:

 • Az ingatlan nyilvántartásba lakóingatlanként vagy birtokközpont, tanya, jelleggel nyilvántartott ingatlan, lakáscélú épületei.

Kötelező kritériumok:

 • Ha az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek és
 • igénylő (együttes igénylők esetén mindkét igénylő), valamint a jogosultságnál figyelembe vett kiskorú (ak) legalább 1 éve lakóhellyel rendelkeznek az ingatlanban. továbbá
 • igénylőnek (együttes igénylők esetén mindkét igénylőnek) az állami adóhatóságnál nincs köztartozása.

Amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos:

 • Azon szülő jogosult a támogatási összegre, akinél az összes közös gyermek lakóhelye van, vagy
 • mindkét szülő a támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mindkettőjük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén:

 • Teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni.

Az előírt 1 éves időtartamra vonatkozó feltételt nem kell alkalmazni:

 • a magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek esetén, vagy
 • ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Mekkora összeg igényelhető vissza:

 • Számlával igazolt felújítási költség 50%-a, de 3.000.000,- Ft.
 • A támogatás összegében az anyagköltség és a vállalkozói díj 50 – 50% lehet.

Mire igényelhető, milyen felújítások tartoznak bele:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve:
 • a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
 • a galériaépítést,
 • a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
 • a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
 • a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
 • a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.)
 • rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

Milyen számlával lehet igazolni, mik a számla kötelező elemei:

 • az igénylő nevére szól (együttes igénylés esetén elég az egyik igénylő nevére).
 • Áfa tv. hatálya alá tartozó termékértékesítésről, vagy szolgáltatásnyújtásról van kiállítva.
 • Vállalkozási szerződés szerint van kiállítva.
 • A vállalkozó az Áfa tv. szerinti adatszolgáltatást teljesített.
 • A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe.
 • A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.
 • Az építési / felújítási vállalkozó nem lehet az igénylő házastársa, közeli hozzátartozója, gazdálkodó szervezet esetén (pl. Bt., Kft.) nem lehet az igénylő vagy közeli hozzátartozója annak tagja, munkavállalója vagy tisztségviselője. (Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.)
 • Olyan számla nem lehet az igénylés alapja, amit az igénylő már más támogatás kapcsán (pl. családi otthonteremtési kedvezmény) már felhasznált.
 • (Amennyiben az adott ingatlanra korábban már az igénylő vett igénybe pl. otthonteremtési kedvezményt, erről nyilatkoznia kell és az ott leadott számlák másolatát is csatolni kell a nyilatkozathoz. Az adatok valódiságát ellenőrzik.)

Mikortól igényelhető:

 • A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül igényelhető.
 • Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

Hogyan lehet igényelni?

A Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon:

 • Kincstár elektronikus felületén (elektronikus azonosítás kell hozzá).
 • Postai úton.
 • Kormányablaknál személyesen.

Kérelemhez csatolandó, kötelező mellékletek:

 • Vállalkozási szerződést
  • Egy vagy több kivitelezővel 2021. január 1-jén vagy azt követően kötött vállalkozási szerződés vagy szerződések, amelyek részletesen meghatározzák a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat és azok díját – amennyiben a szükséges anyagokat is a vállalkozó biztosítja az igénylő részére, akkor anyagköltség és vállalkozói díj szerinti bontásban –, valamint tartalmazza a számlákra vonatkozó feltételeket, illetve a vállalkozó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésére vonatkozó szabályok, vállalkozó általi elfogadását.
  • Vállalkozási szerződés csak olyan kivitelezővel köthető, amely a szerződéskötéskor szerepel a működő adóalanyok állami adóhatóságnál vezetett nyilvántartásában.
 • Teljesített számlák
  • 01.01 után kiállított számla kell legyen.
  • Építési, szerelési munkákra, anyagköltségre vonatkozóak.
  • Utalásos számla esetén a kifizetést igazoló dokumentum is szükséges.
 • Lakcímigazolványok (igénylő(k) + gyerekek)
 • Örökbefogadás esetén a gyámhatósági véglegesítő határozat.
 • A várandósság 12. hetét betöltött magzat esetén a várandósgondozási könyv vonatkozó része vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás, valamint az igénylő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy legkésőbb 60 nappal
  • az élve születést követően a születési anyakönyvi kivonatot,
  • a halvaszületést vagy a magzat elhalását követően az erre vonatkozó okiratot a Kincstár részére benyújtja.
 • Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet.
 • Számlaösszesítő nyomtatvány (Kincstár mintája).

Elbírálási idő:

30 nap.

 • Ha jogosultságot megállapítják, akkor támogatói okiratot állítanak ki. Az okirat kiállítását követő 5 napon belül folyósítják a támogatás összegét.
 • A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.

Hogyan vizsgálják a felhasználást?

A folyósítást követő 180 napon belül jogosult az illetékes kormányhivatal helyszíni ellenőrzéssel vizsgálni. A helyszíni ellenőrzésről a Kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet elektronikus úton megküld a Kincstár részére.

 

 Amennyiben további kérdése lenne, vagy ajánlatot szeretne kérni, állunk rendelkezésére elérhetőségeinken.